Utsettkontroll

Optimalisering av smoltkvalitet kan oppnås med en godt sjøvannstilpasset og smittefri smolt. Ved å ta kontroll på smittestatus for smoltgruppene i settefisk kan man redusere dødelighet og bedre prestasjon etter utsett i sjø.

Dødelighet av smolt i perioden etter utsett i sjø har i flere rapporter blitt koblet til smoltkvalitet1,2,3. Det er også vist at smolten har et dårligere immunforsvar inntil 3 måneder etter utsett i sjø og at den er mer mottakelig for infeksjoner i denne perioden4,5.

I en feltstudie gjennomført i samarbeid med en kunde kartla vi smittestatus til smoltgruppene før utsett i sjø (Utsettkontroll) og konsekvensene etter sjøsetting. Vi tok prøver av 60 dødfisk/svimere per smoltgruppe på hvert settefiskanlegg siste to måneder før utsett. I sjø tok vi prøver av 10 dødfisk/svimere månedlig fra hver smoltgruppe inntil 4 måneder etter utsett.

Utsettkontrollen viste forskjell i smittestatus mellom de ulike settefiskanleggene. Et av matfiskanleggene som vi fulgte i studiet fikk smolt fra settefiskanlegg A og B (Figur 1). Anlegg A var smittefritt, men på anlegg B ble IPNV og POX detektert før utsett i sjø. Resultatene viser at IPN-viruset som smoltgruppe B hadde med seg fra settefiskanlegget smittet over til smoltgruppe A etter 2 måneder i sjø. Dette ble bekreftet med slektskapsanalyse av virusisolatene vi fant i de ulike smoltgruppene på sjø.

utsettkontroll2.png

Figur 1: Smitteoverføring av IPNV fra settefiskanlegget til matfiskanlegget og videre horisontalt mellom smoltgruppene på matfiskanlegget.

En interessant observasjon i dette tilfellet var at vi ikke påviste PRV i noen av smoltgruppene så lenge studien varte. Dette tyder på en PRV-fri smolt før utsett i sjø holder seg smittefri inntil 4 måneder etter utsett.

Resultatet fra to andre matfiskanlegg som vi fulgte i studien viste smitteoverføring av PRV mellom smoltgrupper. Slektskapsanalyser av IPNV- og PRV-isolater fra studiet bekrefter dette.

Et annet sjøanlegg  i studiet mottok smoltgrupper fra tre ulike settefiskanlegg hvor smoltgruppen fra settefiskanlegg E var smittet med flere patogener før utsett i sjø (Figur 2). Resultatene etter utsett i sjø viser at IPNV, Branchiomonas og Pox virus høyst sannsynlig fulgte med smolten fra settefiskanlegget ut til sjø og at disse patogenene smittet ned de andre settefiskgruppene på anlegget. PRV smittet ikke over til de andre settefiskgruppene og dette kan forklares med at smittepresset av PRV i dette tilfellet var lavt i smolten fra settefiskanlegg E. Slektskapsanalyser av IPNV- og PRV-isolatene bekreftet smitteoverføring fra settefiskanleggene og ut i sjø.

utsettgraf2.jpg

Figur 2: Smitte fra en smoltgruppe med flere patogener overføres til smittefrie smoltgrupper på matfiskanlegg.

Det fremkom også forskjeller i akkumulert dødelighet mellom smoltgrupper med mye og lite smitte fra settefiskfasen.

Ved å bruke Utsettkontroll kan man kontrollere sammensetning av smoltgruppene på matfiskanlegget, utføre utsett av smolt som tar hensyn til miljøforhold tilpasset smittestatusen til smoltgruppene og iverksette smittereduserende tiltak på settefiskanlegget.

Ta kontakt med en av våre kunderådgivere for å diskutere hvordan du kan bruke Utsettkontroll for å bedre fiskehelsen og prestasjonen til fisken i din produksjon.


Referanser: 1. Prosjekt Overlevelse fisk, 2011 – Mattilsynet 2. Prosjekt Tap av laksefisk i sjø, 2014 – Mattilsynet 3. Fiskehelserapporten, 2018 – Veterinærinstituttet 4. Laksens immunforsvar svekkes etter utsett, Christian Karlsen, Nofima, Intrafish 23.03.2018 5. Atlantic salmon post-smolts challenged two or nine weeks after seawater-transfer show difference in their susceptibility to salmonid alphavirus subtype 3 (SAV3), Jarungsriapisit J. et al, 2016, Virology Journal