Gjellesvaber

Gjellesvaber bidrar til en enklere og bedre overvåkning av smittestatus. Svabring av gjeller er en skånsom prøvetakingsmetode som også kan utføres på levende fisk. Gjellesvaber til AGD-screening kan brukes på både frisk og svimer/dødfisk, men sensitiviteten er høyere på frisk fisk. Prøveuttaket kan derfor enkelt gjøres på tilfeldig fisk i forbindelse med rutinemessig lusetelling.

AGD er en viktig gjellesykdom hos atlantisk laks i oppdrett forårsaket av amøben Paramoeba perurans. AGD er svært smittsom under rette miljøforhold og kan gi store tap. Tidlig påvisning og tiltak er derfor effektivt for å begrense spredning og utvikling av sykdommen. PatoGen har utviklet og validert en egen protokoll for bruk av svaber på gjellevev for analyse av P. perurans. Erfaringene med gjellesvaber er gode, og prøvetaking med svaber gir høyere følsomhet ved analyse for P. perurans enn analyse av gjellevev. Dette gir en høyere sannsynlighet for å påvise gjelleamøben på et tidlig tidspunkt og mulighet for iverksetting av tiltak.

gjellesvaber1.png

Figur: Analyse av svaberprøver for P. perurans gir lavere ct-verdi enn analyse av vevsprøver fra samme fisk, og indikerer dermed bedre følsomhet for analyse av svabermateriale enn vevsprøve av gjelle.

Gjellesvaber kan også brukes til prøvetaking ved analyse for Candidatus Branchiomonas cysticola og Paranucleospora theridion. Analyse for disse gjellepatogenene, i tillegg til AGD, kan bidra med nyttig informasjon om gjellehelsen til fisken. PatoGen anbefaler å bruke gjellesvaber for tidlig påvisning av AGD i risikoperioden for AGD for å ha kontroll på smittesituasjonen på anlegget slik at behandling kan iverksettes tidsnok. Infeksjonsbildet på gjeller er komplekst, og kontroll på gjellenes smittestatus er viktig for å kunne sette inn riktig tiltak og forhindre tap. Mange oppdrettere har utfordringer med tap under håndtering forårsaket av gjellesykdom.

gjellesvaber2.png

Ta kontakt med PatoGen for ytterligere informasjon om bruk av gjellesvaber i AGD-strategien til selskapet ditt.