Discovery

Discovery er et verktøy som bidrar til en rask avklaring av tapsårsak og dødelighet i settefisk- og matfiskproduksjon.

Når man trenger oppklaring av dødelighetsårsak og ikke får klare svar er det ofte usikkerhet om hvilke agens man bør teste for. Gjennom bruk av Discovery får man et risikobasert utvalg av analyser, og kan raskt få avklaring på hvilke agens som kan være årsak til dødelighet. På bakgrunn av dette kan man iverksette de rette tiltakene.

Discovery krever kun prøver fra 5 dødfisk, man får alltid hastesvar og våre kunderådgivere gir aktiv oppfølging for å bistå i planleggingen av videre tiltak.

Mer komplekst sykdomsbilde

Sykdomsbildet i norsk akvakultur har blitt mer komplekst med årene – antall sykdommer som opptrer samtidig har blitt flere som følge av:

  • Bedre analyser, kunnskap og forståelse
  • Håndtering
  • Introduksjon av nye smittestoff – flere agens

Discovery  er et verktøy som kan kvantifisere forskjell i mengde smittestoff i de mest relevante organer hos klinisk syk fisk.  Vi kan tydeligere se og gjenkjenne profiler for sammensatte sykdomsbilder og vi kan gå lengre i arbeidet for å komme til en «konklusjon» sammen med sykdomsbilder morfologisk og histologisk.

Ta kontakt for å diskutere hvordan Discovery kan bidra til å avdekke dødelighetsårsaker i din produksjon.