Generelle leveringsvilkår

AVTALE OM ANALYSER
PatoGens bestillingsskjema eller elektronisk bestilling i nettportalen Patolink®, er å anse som et bindende avtaledokument mellom PatoGen og Oppdragsgiver.

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
Fakturering for utførte analyser, utsendt materiell og tilleggsoppgaver skjer etter enhver tid gjeldende prisliste. Priser og pristilbud oppgis i NOK og eks. mva og kan fås ved henvendelse til PatoGen. Det tas forbehold om mulige trykkfeil og endringer i analyseutvalg.

Med mindre annet er særskilt avtalt forutsetter oppgitt pris at prøvene sendes / leveres direkte til PatoGens laboratorium og at laboratoriets oppgitte metoder benyttes. Analyser eller andre oppdrag som medfører merarbeid, kan bli belastet med et pristillegg basert på anvendt tid eller påløpte kostnader. Dette kan være lagring eller videresending av materiale, etteranalysering av eldre prøver, utarbeidelse av spesialrapporter mm.

Forsendelse av prøveinnsamlingsutstyr belastes Oppdragsgiver ved et Porto og utsendingsgebyr. På ordrer med færre enn 10 analyser/prøver tilkommer et småordretillegg.
Ønske om hasteanalyser merkes av i bestillingsskjema eller i Patolink. For PCR-analyser: Hast 1 (1 virkedag) må forhåndsavtales og medfører et pristillegg på 100 %. Hast 2 (2 virkedager) bør forhåndsavtales og medfører et pristillegg på 50 %. For histologi: Hastesvar må avtales innen kl 12 virkedagen før prøvemottak. Hast 1 (2 virkedager) medfører et pristillegg på 200 %. Hast 2 (3 virkedager) medfører et pristillegg på 100 %.

Dersom prøveresultater gir grunn til mistanke om alvorlige/listeførte sykdom vil PatoGen forbeholde seg retten til å iverksette nye analyser med relevant metodikk for å bekrefte/avkrefte resultatet. Slike tilleggsanalyser, samt analyser som utføres for å genotype SAV eller ILAV, analyser som utføres for å skille mellom vaksinepåvisning og faktisk viruspåvisning, samt reanalyser som kreves av Oppdragsgiver, belastes Oppdragsgiver. Slike tilleggsanalyser kan medføre forsinkelser.
Betalingsbetingelser er netto per 14 dager fra utstedt faktura. Ved forsinket betaling beregnes morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling.

ANALYSEUTVALG
PatoGen er et testlaboratorium akkreditert av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST235. PatoGens analyseutvalg, akkrediterte analyser og validert bruksområde er oppgitt under TJENESTER / ANALYSER på www.patogen.no. På forespørsel kan PatoGen tilby andre analyser som ikke er oppgitt i analyseoversikten.
PatoGens diagnostikktjenester har hovedfokus på å avklare sykdoms- eller dødelighetsårsak hos hvert enkelt individ som undersøkes. PatoGens histopatologer vil derfor alltid ha tilgang til all relevant informasjon knyttet til den aktuelle innsendingen som PatoGen har tilgang til.

UNDERLEVERANDØRER
PatoGen forholder seg retten til å benytte underleverandører. Analyser utført av underleverandører vil være tydelig merket slik at det fremkommer hvem som har foretatt analysene. PatoGen benytter Fürst Medisinsk Laboratorium som underleverandør av prøvepreparering og fremføring av histologiske preparater til snitt og Veterinærinstituttet som underleverandør av bakteriologiske undersøkelser.

SVARTID FOR ANALYSER
PatoGens leveringstider er avhengig av analysens art og omfang. Ved standardbetingelser kan det normalt forventes svar på analyser innen 5 virkedager. Leveringstid beregnes fra den dagen PatoGen mottar prøvene, og ved prøvemottak før kl 12 inkluderes mottaksdag i leveringstiden. Hasteanalyser kan avtales og gis prioritet.

KONFIDENSIALITET
PatoGen behandler informasjon om Oppdragsgiver, oppdrags art og resultater strengt konfidensielt, med mindre annet er skriftlig avtalt. Dette er likevel ikke til hinder for at melding om av myndighetene fastsatt meldepliktig sykdom gis til relevant offentlig myndighet. PatoGen henviser til de enhver tid gjeldende forskrifter fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

ANSVAR FOR UTFØRTE ANALYSER
PatoGen fraskriver seg ethvert ansvar for enhver disposisjon som måtte være følge av analyseresultater. PatoGen er under enhver omstendighet kun ansvarlig for feil eller mangler ved analyser dersom det er utvist uaktsomhet fra selskapets side, og ethvert erstatningskrav som måtte følge herav, er begrenset til refusjon av eventuelt innbetalt honorar for den aktuelle analyseserie.

Reklamasjoner må skje skriftlig og uten unødig opphold, etter at det forhold som begrunner reklamasjonen er kommet Oppdragsgiver til kunnskap. Eventuelle tvister i forbindelse med analyseoppdragets gjennomførelse og forståelse av avtaler og generelle betingelser skal behandles etter norsk lov og med Sunnmøre Tingrett som avtalt verneting.

Ved force majeure, streik eller andre forhold utenom PatoGens kontroll er laboratoriet fri for ethvert ansvar ved manglende levering. PatoGen skal informere Oppdragsgiver raskest mulig ved slike forhold.